Znak firmowy

C. Spaarmann Logistics GmbH
Kurt-Rüdiger-Müller-Straße 1
03149 Forst (Lausitz)

Phone: +49 (0) 3562 690191
Fax: +49 (0) 2301 29244029
E-Mail: info@spaarmann.de

Numer rejestru handlowego: 7896CB
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 316/5950/2661

Opracowanie techniczne i graficzne:
IT-Systemhaus Scholz

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

1. Treść oferty online.
Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przygotowanych informacji. Wyłącza się wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawianych informacji bądź w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, o ile właścicielowi strony nie można udowodnić celowego lub rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty sa niewiążące. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty, do jej uzupełnienia, skreślenia lub całkowitego lub przejściowego zaniechania publikacji bez specjalnego wcześniejszego uprzedzenia lub zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki.
W przypadku bezpośredniego lub pośredniego wskazania na obce strony internetowe (hiperlinki), które nie leżą w gestii odpowiedzialności cywilnej właściciela strony, odpowiedzialność cywilna ma moc prawna tylko wówczas, gdy właściciel strony posiada wiedze na temat treści i można przypuszczać, ze posiadał możliwości techniczne umożliwiające zapobieżeniu korzystania z tych treści w przypadku, jeśli sa one sprzeczne z prawem. Właściciel strony oświadcza tym samym wyraźnie, ze w chwili umieszczania linka nie można było rozpoznać na stronach linka żadnych nielegalnych treści. Właściciel strony nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe tworzenie strony linka, jej treść lub autorstwo. Dlatego tez dystansuje się on wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron linków, które zostały zmienione po umieszczeniu linka. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków oraz odnośników umieszczonych we własnej ofercie internetowej jak i obcych wpisów umieszczonych w stworzonej przez właściciela strony księdze gości, forach dyskusyjnych, listach mailowych i intranecie. Za wszystkie nielegalne, błędne i niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikłe z wykorzystywania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji odpowiada wyłącznie oferent strony z odnośnika a nie ten, który jedynie na nie wskazuje przy pomocy linków.

3. Prawa autorskie i prawo oznakowania.
Właściciel strony stara się we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich umieszczanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać sporządzane przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty oraz sięgać po nielicencjowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie wymienione i użyte w ofercie internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich znaki markowe i towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom aktualnie obowiązującego prawa do oznakowania i prawom własności każdorazowo wpisanego właściciela. Z faktu zwykłego wymienienia lub umieszczenia nazw znaków markowych lub towarowych, nie należy wyciągać wniosku, ze nie sa one chronione prawami osób trzecich. Właścicielem praw autorskich opublikowanych i stworzonych przez właściciela strony obiektów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów pozostaje tylko właściciel strony. Powielanie lub stosowanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga wyraźnej zgody właściciela strony.

4. Ochrona danych.
Jeśli w ofercie internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adres email, nazwisko, adres) wówczas ujawnienie tych danych nastąpić może przez użytkownika jedynie na bazie dobrowolności. Wykorzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest zezwolono, – jeśli jest to możliwe pod względem technicznym - również bez podania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych w ramach impressum lub porównywalnych informacji opublikowanych takich jak adres pocztowy, numer telefonu i faxu jak i adres email przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, na które nie została wyrażona zgoda, jest wyraźnie zabronione. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu zastrzega się prawo podejmowania kroków prawnych wobec osób wysyłających wymienione spam.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej. Nawet, jeśli część lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają całkowicie lub częściowo aktualnie obowiązującemu stanowi prawnemu, ważność pozostałych części dokumentu nie zostaje naruszone.